Fáilte go hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann

Welcome to Education Support Centres Ireland

Cúrsaí Áitiúla sna
hIonaid Tacaíochta Oideachais

Tarraingíonn suíomh ESCI cúrsaí isteach ó ionaid ó cheann ceann na tíre a ligeann duit féachaint ar na cúrsaí go léir atá ar siúl in Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fud na tíre.

Education Support Centre
Local Courses

The ESCI site pulls in courses from centres all over the country allowing you view all courses taking place in Education Support Centres nationwide.


Faigh Cúrsa / Find a course

Imeachtaí ag teacht

Upcoming ESCI Events


Ionaid Tacaíochta Oideachais

Forbairt ghairmiúil agus phearsanta ar ardchaighdeán a sholáthar d’oideachasóirí ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Education Support Centres

Providing quality professional and personal development for educators at local, regional and national level.

ESCI Spotlight E-Zine

Léigh faoi imeachtaí, tionscadail agus taighde atá ar siúl inár nIonaid Tacaíochta Oideachais go náisiúnta.

Read about events, projects, research happening in our Education Support Centres nationally.

ESCI Spotlight

March 2022

Nuacht agus Eolas is Déanaí

Latest News and Information

@ESCItweets

Fúinne / About Us

Is iad na hIonaid Tacaíochta Oideachais in Éirinn (ESCI) an scátheagraíocht do Líonra Náisiúnta na nIonad Múinteoirí/Oideachais (Tacaíochta), a chuimsíonn 21 Ionad Oideachais Lánaimseartha agus 9 bPáirtaimseartha. Déanann sé ionadaíocht ar leas an Líonra ina iomláine lena n-áirítear an Bhainistíocht, na Stiúrthóirí agus an Fhoireann.

The Education Support Centres in Ireland (ESCI) is the umbrella organisation for the National Network of Teacher/Education (Support) Centres, which comprises 21 Full-time and 9 Part-time Education Centres. It represents the interest of the Network as a whole including Management, Directors and Staff.

ESCI

ESCI an scátheagraíocht de na 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus 9 nIonad Oideachais páirtaimseartha in Éirinn. Déanann sé ionadaíocht ar leas an líonra ina iomláine lena n-áirítear Stiúrthóirí páirtaimseartha agus lánaimseartha, foireann agus coistí bainistíochta na n-ionad ar fad. Buaileann feidhmeannach an Chumainn le chéile sé huaire sa bhliain ach tá an líonra eagraithe i sraith de shé ghrúpa réigiúnacha againn. Buaileann na grúpaí réigiúnacha le chéile go leithleach agus oibríonn siad go dlúth le chéile chun tionscadail chomhoibríocha a thionscnamh a dhéantar a phíolótú go minic agus a roinntear ansin leis an líonra i gcoitinne. Tá sainchúram ag an gcumann: (a) gníomhú thar ceann na mball-ionaid ar gach ábhar beartais mar a chomhaontaítear ag ionaid ag CGB nó CGU (b) chun próifíl na Lárionad a ardú (c) a bheith ina chomhpháirtí ar an leibhéal náisiúnta agus beartas oideachais á cheapadh (d) comhairle agus tacaíocht a sholáthar do Choistí Bainistíochta agus Stiúrthóirí na nIonad.

ESCI the umbrella organisation of the 21 full-time and 9 part-time Education Centres in Ireland. It represents the interest of the network as a whole including both part-time and full-time Directors, staff and management committees of all centres. The executive of the Association meets six times a year but we have organised the network into a series of six regional groups. The regional groupings meet separately and work very closely together initiating collaborative projects which are often piloted and then shared with the network in general. The association has a remit: (a) to act for and on behalf of member centres on all matters of policy as agreed by centres at AGM or EGM (b) to raise the profile of Centres (c) to be a partner at national level in the formulation of education policy (d) to provide advice and support to Committees of Management and Directors of Centres.

Cé tá ar líne?
Who's Online?

265
an líon daoine ar líne / currently online

Comhroinn an leathanach seo!

Cabhraigh linn an t-inneachar seo a scaipeadh trí 'Like' agus 'Share' a roghnú.

Share this page!

Help us get the message out by liking and sharing our content.